Advocatenpraktijk Tjalma

 

Mediation / echtscheidingsbemiddeling 


Wat is mediation?

Mediation is bemiddelen, het oplossen van conflicten met behulp van een
onafhankelijke bemiddelaar: de mediator.

Bij verschillende soorten geschillen kan mediation worden ingezet. Onder meer
op het gebied van familieconflicten, zoals een echtscheiding, beëindiging
samenwonen, omgangsregeling, alimentatie of een boedelverdeling, kan
mediation een uitkomst bieden. 

Scheiden via een advocaat-scheidingsbemiddelaar

Een echtscheiding is vaak niet alleen een ingrijpende, maar ook een
emotionele gebeurtenis. Vele zaken dienen geregeld te worden en daarbij heeft
u uw ex-partner nodig. Zo dienen bijvoorbeeld onder meer afspraken gemaakt
te worden over de kinderen, huisvesting, alimentatie en de boedelverdeling.

Een advocaat-scheidingsbemiddelaar (advocaat-mediator) treedt voor beide
partijen tegelijk op, maar neemt geen eigen standpunt in. 
Een advocaat-scheidingsbemiddelaar begeleidt u samen in het zoeken naar een
oplossing voor de vele zaken die geregeld dienen te worden bij een
(echt-)scheiding. Het doel is om een overeenkomst te sluiten waarbij alle zaken
die samenhangen met de (echt-)scheiding zorgvuldig worden geregeld.

Verloop van het mediation-proces

Mediation vangt aan met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. In
deze overeenkomst staan de afspraken en regels die gelden gedurende de
mediation. De mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het is van belang dat
beide partijen bij elke mediationbijeenkomst aanwezig zijn. 

Van elke mediationbijeenkomst wordt door de mediator een besprekingsverslag
opgemaakt. Dit verslag is niet enkel een geheugensteuntje maar is tevens een
weergave van hetgeen is besproken en afgesproken. Voorts dienen de verslagen
als basis voor de vastlegging van de gemaakte afspraken in een
echtscheidingsconvenant. 

In het geval u een kind danwel kinderen heeft, dient er conform de wet een
zogenaamd ouderschapsplan te worden opgesteld. In het ouderschapsplan dient
onder meer de verdeling van de zorg-en opvoedingstaken van de kinderen alsook
de kosten van de kinderen te worden geregeld.

Nadat het echtscheidingsconvenant door beide partijen is ondertekend, volgt
enkel nog een administratieve afhandeling van de echtscheiding bij de rechtbank.
U hoeft niet meer in persoon bij de rechtbank te verschijnen. Wanneer de
rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, dient deze nog wel bij de
gemeente waar u destijds bent gehuwd te worden ingeschreven. Kinderen van
12 jaar of ouder zullen wel een uitnodiging van de rechtbank ontvangen, doch zij
behoeven niet bij de rechter te verschijnen indien zij liever schriftelijk willen
reageren.

Voordelen van mediation

- er zijn geen winnaars of verliezers
- u kunt de oplossing in eigen hand houden en u bent niet afhankelijk van het
  oordeel van een rechter
- niet alleen juridische onderdelen komen aan bod 
- de relatie met de andere partij kan in stand gehouden worden of op een goede
   manier worden afgesloten
- goedkoper dan gerechtelijke procedures waarbij partijen tegenover elkaar staan


Kosten van de mediation

Mediation is in vergelijking met een gerechtelijke procedure waarin partijen met
elkaar strijden, aanzienlijk minder kostbaar. De kosten van mediation bestaan uit
het honorarium van de advocaat mediator, vermeerderd met kantoorkosten en
BTW. Daarnaast dienen partijen eventueel bijkomende kosten, zoals griffierechten
en leges van uittreksels te voldoen. 

Over het algemeen worden de kosten van mediation gelijkelijk door partijen
gedragen. U kunt voor een deel van uw kosten een tegemoetkoming krijgen indien
u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Afhankelijk van uw inkomen
en vermogen beslist de Raad voor Rechtsbijstand of u in aanmerking komt voor
gefinancierde rechtshulp. De advocaat mediator kan de aanvraag voor
gefinancierde rechtshulp (ook wel toevoeging genoemd) voor u bij de Raad voor
Rechtsbijstand indienen.

Contact

Neem gerust vrijblijvend contact op om meer informatie te verkrijgen over het
verloop van een echtscheidingsmediation.

Print deze pagina
Advocatenpraktijk Tjalma
Advocatenpraktijk Tjalma
 
 

Looierstraat 38
6271 BB Gulpen

Tel:  043 - 450 12 02
Fax: 043 - 450 12 38

info@advocaattjalma.nl